Devlet Personel Başkanlığı'ndan 657 sayılı gebe veya emziren memura, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğinin değil, 657 hükümlerinin uygulanacağını belirtti.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan gebe veya emziren personelinizin çalışma saatleri hususunda. (1/10/2013-18503)

Bilindiği üzere; 16/08/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır." hükmü, "Uygulamada öncelik" başlıklı 5 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmü ve "Çalışma saatleri" başlıklı 9 uncu maddesinde ise; "Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 20/06/6331 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun "Kapsam ve istisnalar" başlıklı 2 nci maddesinde mezkur Kanunun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma saatleri" başlıklı 99 uncu maddesinde; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmüne yer verilmiş, mezkur Kanunun 101 inci maddesinde; hamile ve doğum yapmış memurların gece nöbeti ve gece vardiyasına ilişkin düzenleme yapılmış, 104/F maddesinde de; süt izni kullanımına ilişkin esaslara yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; her ne kadar özel kanunlarla yahut özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personel için farklı çalışma süreleri tespit olunabileceği belirtilmiş olsa da bu hususun ancak kurumların ve hizmetlerin özelliklerinin gerektirdiği hallerde uygulanabilmesi nedeniyle Üniversite Hastaneniz bünyesinde görev yapan gebe veya emziren personele Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin "gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz" hükmünün uygulanamayacağı ve söz konusu personele mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca tabi olduğu 657 sayılı Kanunun çalışma saatlerine ilişkin ilgili hükümlerin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

memurlar.net

 

HABER YORUMLARI

 • Ahmet YENİDEDE

  asssssssssssss

  23 Şub 2018 Cum
 • Ahmet YENİDEDE

  asssssssssssssssss

  23 Şub 2018 Cum
 • Mehmet ABANOZ

  saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  23 Şub 2018 Cum
 • Alidede

  vay Anasınısaksajasjk ca bjasbjkdsa

  23 Şub 2018 Cum

YORUM YAPINIZ

* Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır