Ebe’nin Görevleri

Müracaat eden kadınların fenni olarak doğuma hazırlanmaları için yetkileri dahilinde her türlü tedbirleri almak ve hazırlıkları yapmak. 

Meslek ve sanatlarının gerektirdiği şekilde ana ve çocuğu muayene etmek. Özellikle çocuk kalp seslerini yakından izlemek, müşahedelerine yazmak. Gerekli gördükleri hallerde, her türlü jenital muayeneleri de yapmak, müşahedelerini bir not halinde de yazarak tespit etmek ve doğumun seyrini dikkatle ve sürekli bir şekilde izlemek.

Normal doğumları yaptırmak.

Doğum güçlükleri veya arızaları mevcut olan veya durumunu kesin olarak tespit edemedikleri vakaları uzman tabibe derhal haber vermek.

Doğan çocukların cinsiyetini, boy ölçüsünü, kafa çaplarını, göğüs çevresini, beden ağırlığını, yapısında mevcut bütün arızaları ve anormallikleri, kalıtsal belirtileri, plasenta ve kordonun niteliklerini tespit ve kaydetmek.

İkiz veya daha fazla sayıda doğan çocukların doğum sıralarını, ne kadar ara ile doğduklarını, ölü doğanların; doğumdan sonra bir müddet daha teneffüs edip etmediklerini dikkat ve titizlikle tetkik etmek ve kaydetmek.

Doğan çocukların birbirlerine karıştırılmamasına son derece dikkat etmek ve bu amaçla her doğan çocuğun bileğine anasının ad ve soyadını, cinsiyetini doğum tarih ve saatini belirten bir kart bağlamak. Bu etiketi çocuk hastaneden çıkıncaya kadar bileğinde kalmasını sağlamak. Ayrıca bu hususta kurum idaresince konulmuş usuller varsa onları da uygulamak.

Doğan çocukların göbeğinin fenni usullere uygun olarak kesmek, bağlamak ve sarmak, çocuklar için gereken tedbirleri almak.

Doğum odalarının doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin her zaman temiz ve kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurulmasını sağlamak.

Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.

Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.

Evlilik öncesi ve evlilikte aile plânlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak.

15 - 49 yaş evli kadınları saptayıp mevzuatta öngörülen aralıklarla izlemlerini yapmak.

Doğum öncesi bakım ve izlemi yapmak, gebelik tanısını koymak, takibini yapmak, riskli gebelikleri erken donemde tespit etmek ve gerekli birimlere sevk etmek.

Doğum sırasında gerekli bakım ve izlemi yapmak, doğumu uygun şekilde yaptırmak, gerekiyorsa epizyotomi yapmak, riskli durumları değerlendirmek ve sevkine karar vermek.

Doğum sonrası bakım ve izlemi yapmak.

0 - 6 yaş grubu çocukların bakım ve izlemini yapmak.

Bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev almak.

İshal ve ishalli hastalıklar konusunda risk altındaki grupları saptayarak gerekenleri yapmak.

Beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkları ve etkileyen faktörleri bilmek ve gerekenleri yapmak.

Yaşlı sağlığı hizmetlerine katılmak.

Bireysel ve grup eğitimlerine katılmak.

Ev ziyaretleri yaparak gebe ve bebekleri tespit etmek, düzenli aralıklarla ziyaret etmek ve izlemek.

Gebe, bebek ve çocuklara ait kayıt ve formları doldurmak.

Bağışıklama hizmetlerinde görev almak.

Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.

Enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini yürütmek.

Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.

Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.

Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.

Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.

Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.

Bu görevleri dışında aile planlaması kursu görmüşlerse, ailelere doğum kontrolü ile ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdürler.

Ebeler, bu asli görevleri yanında hemşirelerin gördükleri hizmetleri de görmek.

Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .