Becayiş İle İlgili Yönetmelik

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 29 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur’a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur’a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Müracaat Sınırlamaları

Madde 30 - ( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, ve 27 nci maddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmadıkça, başka bir yere atama talebinde bulunamaz.
( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G )Sağlık mazeretleri halinde bu süre aranmaz. Personelin eş durumu mazereti sebebiyle atanma talebinde bulunması halinde Bakanlık o personelin yerine başka personel planlar. Fiilen 3 ay çalışmasına rağmen, bu personelin yerine başka bir personelin atanması sağlanmazsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre işlem yapılır
( Değişik : 14/09/2004 – 25583 R.G ) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel, 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz.